​​TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI İÇİN YÜKSEK LİSANS BAŞVURULARINDA İSTENİLEN BELGELER

1) Online denklik ön başvuru formu,

Online ön başvuru yapıldıktan sonra başvuru formunun çıktısının alınması ve imzalı bir şekilde başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

2) Rıza beyanı,

Kurulumuz web sitesinden ( https://denklik.yok.gov.tr/ ) rıza beyanı formunun eksiksiz olarak doldurulması ve imzalı bir şekilde başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

3) T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,

4) Lisans eğitimini Türkiye'de tamamlanmış ise;

a) Lisans diploması aslı veya Lisans diplomasının alındığı okul, Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylı sureti,

5) Lisans eğitimini yurtdışında tamamlanmış ise Kurulumuz tarafından düzenlenen lisans diploma denklik belgesinin aslı,

6) a) Denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı

   b) Denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi aslı,

7) a) Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini, ders notlarını gösteren onaylı not çizelgesi (transkript) aslı,

   b) Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini, ders notlarını gösteren onaylı not çizelgesinin (transkript) Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi aslı,

8)  a) Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki (diploma supplement) aslı,

    b) Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki'nin(diploma supplement) Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi aslı,

*Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki ibraz edemeyenlerin bu durumu açıklayan ve ilgili yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülkenin yetkili makamlarından edinecekleri belge.

 9) a) Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir onaylı not çizelgesi (transkript) aslı,

    b) Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir onaylı not çizelgesinin (transkript) Türkiye Cumhuriyeti noterleri veya Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi aslı,

 10) Yüksek lisans tezinin biri basılı biri elektronik ortamda olmak üzere iki adet örneği,

 11) Tez kapağının ve tez özeti kısmının Türkiye Cumhuriyeti noterleri veya Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi aslı,

12) a) Bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalar için, öğrenim görülen ülke tarafından düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı,

    b) Bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalar için, öğrenim görülen ülke tarafından düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesinin Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi aslı,

13) a) Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası kuruluşların çatısı altında kurulmuş yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalara, ilgili yükseköğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı,

14) Çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge,

15) Vatandaşı olduğu ülkenin anadilinden farklı bir dilde eğitim görüldü ise program dilindeki sınav sonuç belgesi

ÖSYM tarafından sınavı yapılan bir dil ise; bu sınavdan asgarî 60 (altmış) puan alındığına ilişkin doğrulama kodlu ÖSYM sınav sonuç belgesinin ya da ilgili dildeki Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)'na ÖSYM'ce eş değerliği kabul edilmiş bir sınavdan (https://www.osym.gov.tr/TR,10358/esdegerlikler.html) yine eş değer puanın alındığına ilişkin doğrulama kodlu sınav sonuç belgesi,

16) Yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti,

17) Türkiye Cumhuriyeti e-devlet sistemi üzerinden alınacak giriş-çıkış dökümleri veya İl emniyet müdürlüklerinden alınacak giriş-çıkış belgesi aslı,

18) Çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge,

19) KKTC'de bulunan üniversitelerden mezun olanlar için KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Muhaceret Müdürlüğü ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüklerinden temin edecekleri giriş-çıkış bilgilerini gösterir belge,

20) KKTC'de herhangi bir yüksek lisans programını bitirenlerin eğitime başladığı yıl itibariyle geçerli ALES belgesi,

21) Başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren dekont.

22) Tanıma/Denklik başvurusu esnasında istenen tüm belgelerin RENKLİ fotokopisi,

 

Uyarı 1: Denklik başvurusu yapıldıktan sonra yukarıda yer almayan herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulması halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ek bilgi ve belge istenebilir.

Uyarı 2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretim kurumlarından mezun olan başvuru sahiplerinin ilgili linkte (https://denklik.yok.gov.tr/kktc-basvuru) yer alan bilgileri de dikkate alarak başvuru yapması gerekmektedir.​


Kurulumuza Yapılacak Diploma Denklik Başvuru Ücretleri


Başvuru ile ilgili genel bilgiler için tıklayınız.