​​​​YASAL MEVZUAT

​​

 

YARARLANILAN MEVZUAT

  • 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunu
  • 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
  • 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun
  • 1136 sayılı Avukatlık Kanunu
  • 02.02.2008 tarihli "Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik"
  • Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
  • Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları hakkında Yönetmelik
  • Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği