​​BAŞVURU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

1) Kimler Başvurabilir?

Yurt dışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

Yurt dışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun Yabancı Uyruklular,


DİKKAT: Yüksek lisans ya da doktora başvurusunda bulunacak Yabancı Uyruklu ilgililerin, sağlık alanları dışında, denklik başvurusu yapmalarına gerek yoktur. İlgililer Kurulumuzdan Yükseköğretim Kurumları Tanıma Yazısı alarak lisansüstü eğitim başvurusu yapabilirler.


2) Başvuru Yeri ve Ücretleri

Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.05.2016 tarihli toplantısında Kurulumuzun tanıma/denklik işlemlerinin tesisi sırasında yapmış olduğu yoğun yazışma, iletişim ve komisyon masrafları göz önüne alındığında, Kurulumuz Başkanlığına yapılacak tanıma ve denklik başvuruları ile dilekçeler için 30 Mayıs 2016 tarihinden itibaren ücret alınmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda;

"Diploma Tanıma ve Denklik Başvuruları" ve "Denklik Başvurularının Yeniden İncelenmesi" talepleri için 150 TL,

Yükseköğretim Kurumları Tanıma talepleri için (Yükseköğretim Kurumlarının tanınıp tanınmadığına dair belge) 50 TL,

İşlemler Devam Ediyor belgesi talepleri için (Askerlik Tecil Belgesi, iş başvuruları vb.) 50 TL,

Bilgi veya belge talebi içeren diğer konulardaki dilekçeler için 50 TL,

KKTC Üniversitelerine ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin, T.C. – KKTC Anlaşma kapsamında olduklarına dair belge talepleri için 50 TL,

Kurulumuz tarafından istenilen bilgi ve belgeler hakkında verilen dilekçeler için ücret talep edilmemektedir. (Belge teslimi, adres değişikliği bildirimi vb.).

Başvuru ve dilekçe ücretlerinin aşağıda verilen hesap numarasına yatırılması ve başvuru sahiplerinin veya vekilinin makbuz örneği ile Kurulumuza müracaat etmeleri gerekmektedir.

DİKKAT: Ücret yatırılırken açıklama kısmında ücretin hangi talep için yatırıldığına dair ibaresinin yer alması gerekmektedir.

Bu tür uyumsuzluklardan kaynaklanan durumlarda sorumluluk, ücreti yatırana aittir.


YÖK Denklik Hesabı

Ziraat Bankası

Hesap Numarası: 5386419-5057

IBAN: TR4500 0100 1745 0538 6419 5057

 

 

3) Tanıma/Denklik İşlem Aşamaları

 process.png

 

4) İşlem Süreleri

Tanıma/Denklik işlemleri süresi, yapılan yazışmalar ve Bilim Alanı Danışma Komisyonlarında yapılacak incelemelere göre değişiklik göstermektedir.


5) Evrak Teslimi

Diploma denklik belgesi başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından düzenlenmiş vekâletname ibrazı halinde başvuru sahibinin vekiline teslim edilir.


6) Özel Durumlar

Ön lisans, lisans, yüksek lisans eğitimini yurt dışında tamamlayarak diplomasının denklik işlemi için Kurulumuza başvuran ancak henüz denklik işlemi tamamlanmayan ilgililer, askerlik tecili ya da başka bir sebeple ihtiyaç duymaları halinde YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığından "Denklik Başvurusu" ya da " İşlemler Devam Ediyor" yazısı alma talebinde bulunabilirler.

"Denklik Başvurusu" yazısı, başvuru sırasında talep edilmesi durumunda Daire Başkanlığına tarafından ilgiliye elden teslim edilir (Belge üzerindeki T.C. kimlik numarası kontrol edilmelidir!).

"İşlemler Devam Ediyor" yazısı denklik başvurusunu yapmış ve başvurusu inceleme aşamasında olan ilgililere, T.C. kimlik numarası ve yazışma adresi bulunan bir dilekçe ile talep edilmesi durumunda Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı Uzmanı tarafından elden ya da posta yoluyla teslim edilir. (Belge üzerindeki T.C. kimlik numarası kontrol edilmelidir!).

DİKKAT: Askerlik tecil işlemleri için istenilen "Denklik Başvurusu" ya da "İşlemler Devam Ediyor" yazısı elden ya da posta yoluyla teslim edilir. Askerlik şubelerinin talebi doğrultusunda belgelere T.C. kimlik numarası yazılması zorunludur.


7) Uyarılar

01 Haziran 2013 tarihinden itibaren Bulgaristan'dan alınan Diploma-Diploma Eki ve Akademik Belge aslı ile Bulgaristan'daki herhangi bir yeminli tercüman tarafından tercüme edilen belgelerin, Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının mührü ve yine Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının "Apostil Şerhini" taşıması gerekmektedir. Gerekli onayların hem asıl belgeler üzerinde hem de Bulgaristan'da yaptırılan tercümeler üzerinde olması gerekmektedir.

Pakistan'dan mezun olan ilgililerin diploma teyit işlemlerinin yapılabilmesi için, mezun oldukları üniversiteye teyit ücretini yatırdıklarına dair dekont örneğini İslamabad Büyükelçiliği'ne ve Kurulumuza postayla iletmesi gerekmektedir.

Tüm başvuru sahiplerinin kişisel verilerin kullanabileceğine yönelik "Rıza Beyanı" ibraz etmeleri gerekmektedir.

İran’daki üniversitelerden (Tıp ve sağlık alanları ile Askeri üniversiteler hariç olmak üzere) mezun olan İran vatandaşı ya da yabancı uyruklu ilgilerin diploma doğruluğunun onaylanabilmesi için 20 haneli Mezuniyet kodunun başvuru yapılırken rıza beyanında mutlaka yazılması gerekmektedir. Mezuniyet kodu, https://Portal.saorg.ir adresi üzerinden kayıt yapılarak, Hizmetler-Mezunlar İşleri Genel Müdürlüğü bölümünden sistemsel olarak alınabilmektedir. İran diplomalarının başvurularının alınması ve diplomalarının teyit işlemlerinin yapılabilmesi ve denklik sürecinin ilerleyebilmesi için Mezuniyet Kodu önem arz etmektedir. Mezuniyet kodu bulunmayan başvuru alınmayacaktır.​

Çin Halk Cumhuriyeti'nden mezun olan ilgililerin, Çin Halk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı akademik derecelerin doğrulanmasından sorumlu merkeze (www.cdgdc.edu.cn) online başvuru yaparak, İngilizce olarak hazırlanacak belgelerin Kurulumuza gönderilmesini sağlaması gerekmektedir. Akademik belgelerin doğrulanması işlemi harca bağlı olduğundan, belge başına ödenmesi gereken harç miktarı online olarak sistem tarafından belirlenmekte ve bu miktarın web sitesinde yer alan banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.

Eczacılık alanından mezun olarak Kurulumuza diploma denklik başvurusunda bulunanlardan ilgili mevzuat gereğince Türkiye'de Eczacılar Odasına kayıtlı bir eczanede 1 (bir) ay staj yaptıklarına dair Staj Belgesi istenmektedir. Staj yapmış adayların denklik başvurusu yaparken bu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak yabancı uyruklu ilgililerin, tıp doktorluğu ve diş hekimliği alanları dışında denklik başvurusu yapmalarına gerek bulunmamaktadır. İlgililer Kurulumuzdan "Yükseköğretim Kurumları Tanıma Yazısı" alarak lisansüstü eğitim başvurusu yapabilirler. Yüksek Lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinin ise lisans veya yüksek lisans eğitimini yurtdışında almış olmaları durumunda diploma denklik başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Yabancı ve Türkiye Cumhuriyeti uyruklu tüm ilgililere "Yükseköğretim Kurumları Tanıma" yazıları Kurulumuza gönderecekleri açık adres ve imza içeren dilekçelerine istinaden yalnızca posta yolu ile gönderilecektir.

İncelemeler neticelendiğinde veya kişi ile irtibata geçilmesi gereken durumlarda başvuru dosyasında açık, güncel adresin ve telefon numarasının bulunması önem arz etmektedir.

Eksik belge ile müracaat halinde herhangi bir işlem başlatılmaz. Başvuruda aranan belgelerde eksiklik tespit edilenlere bu belgelerin tamamlanması için otuz gün süre verilir. Eksik belgelerin verilen süre içerisinde de tamamlanmaması hâlinde denklik başvurusu mevzuat gereği iade edilir.

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri gereğince ihtiyaç duyulması halinde yukarıda sayılan belgeler dışında ek belge istenebilir.

Kurulumuzca yalnızca ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının tanıma ve denklik işlemleri yapılmaktadır.

Doktora diplomalarının denkliği Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreterliği tarafından yapılmaktadır. Lütfen ilgili Kurulun internet sitesini ziyaret ediniz.