​​BAŞVURU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

 process.png

 

1.  Kimler Başvurabilir?

Yurt dışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.

Yurt dışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun Yabancı Uyruklular.

2. Başvuru Yeri ve Ücretleri

Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.05.2016 tarihli toplantısında Kurulumuzun tanıma/denklik işlemlerinin tesisi sırasında yapmış olduğu yoğun yazışma, iletişim ve komisyon masrafları göz önüne alındığında, Kurulumuz Başkanlığına yapılacak tanıma ve denklik başvuruları ile dilekçeler için 30 Mayıs 2016 tarihinden itibaren ücret alınmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda aşağıda belirtilen hesap numarasına;

"Diploma Tanıma ve Denklik Başvuruları" ve "Denklik Başvurularının Yeniden İncelenmesi" talepleri için 750 TL,​

İşlemler Devam Ediyor belgesi talepleri için (Askerlik Tecil Belgesi, iş başvuruları vb.) 150 TL (İşlemler Devam Ediyor yazısının başvuru sırasında talep edilmesi durumunda herhangi bir ücret talep edilmez.),

Bilgi veya belge talebi içeren diğer konulardaki dilekçeler için 150 TL,

KKTC Üniversitelerine ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin, T.C. – KKTC Anlaşma kapsamında olduklarına dair belge talepleri için 750 TL yatırılması gerekmektedir.

Kurulumuz tarafından istenilen bilgi ve belgeler hakkında verilen dilekçeler için ücret talep edilmemektedir. (Belge teslimi, adres değişikliği bildirimi vb.).

Başvuru ve dilekçe ücretlerinin aşağıda verilen hesap numarasına yatırılması ve başvuru sahiplerinin veya vekilinin makbuz örneği ile Kurulumuza müracaat etmeleri gerekmektedir.

DİKKAT: Ücret yatırılırken açıklama kısmında ücretin hangi talep için yatırıldığına dair ibarenin yer alması gerekmektedir.

Bu tür uyumsuzluklardan kaynaklanan durumlarda sorumluluk, ücreti yatırana aittir.

 

Yükseköğretim Kurulu Strateji Geliştirme Başkanlığı

Ziraat Bankası

Hesap Numarası: 5386419-5057

IBAN: TR4500 0100 1745 0538 6419 5057

 

3. İşlem Süreleri

Tanıma/Denklik işlemleri süresi, mezun olunan ülke, program, yapılan yazışmalar ve Bilim Alanı Danışma Komisyonlarında yapılacak incelemelere göre değişiklik göstermektedir.

4. Evrak Teslimi

Denklik başvurusu için istenen evraklar ilk olarak YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı web sitesinde yer alan “Online Başvuru" sekmesi altında bulunan linkten                                                            ( https://denklik.yok.gov.tr/online-basvuru ) online olarak yüklenecektir. Yükselen belgeler ile başvuruda istenen belgeler randevu günü Kurulumuz personeli tarafından kontrol edilecek ve iade edilecektir.

5. İşlemler Devam Ediyor Yazısı

Ön lisans, lisans, yüksek lisans eğitimini yurt dışında tamamlayarak diplomasının denklik işlemi için Kurulumuza başvuran ancak henüz denklik işlemi tamamlanmayan ilgililer, askerlik tecili ya da başka bir sebeple ihtiyaç duymaları halinde YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığından "İşlemler Devam Ediyor" yazısı alma talebinde bulunabilirler.

"Denklik Başvurusu" yazısı, başvuru sırasında talep edilmesi durumunda Daire Başkanlığı tarafından ilgiliye elden teslim edilir (Belge üzerindeki T.C. kimlik numarası kontrol edilmelidir!).

"İşlemler Devam Ediyor" yazısı başvuru sırasında talep edilmesi durumunda veya denklik başvurusunu yapmış ve başvurusu inceleme aşamasında olan ilgililere, TC/YU numarası ve yazışma adresi bulunan bir dilekçe ile talep edilmesi durumunda Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından elden ya da posta yoluyla teslim edilir.

6. Önemli Genel Durumlar

Öğrenim görülen program dili ÖSYM tarafından sınavı yapılan bir dil ise; sınavdan asgari 60 puan alındığına ilişkin doğrulama kodlu ÖSYM sonuç belgesinin ya da ilgili dildeki YDS'ye ÖSYM'ce eş değerliği kabul edilmiş bir sınavdan (https://www.osym.gov.tr/TR, 10358/eşdeğerlikler.html) yine eş değer puanın alındığına ilişkin doğrulama kodlu belgenin Kurulumuza başvuru esnasında ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu belgeyi başvuru tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde Kuruma ibraz etmeyenlerin başvurusu reddedilir.

Eczacılık alanından mezun olarak Kurulumuza diploma denklik başvurusunda bulunanlardan ilgili mevzuat gereğince Türkiye'de Eczacılar Odasına kayıtlı bir eczanede 1 (bir) ay staj yaptıklarına dair Staj Belgesi istenmektedir. Staj yapmış adayların denklik başvurusu yaparken bu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

7. Diğer Özel Durumlar

Üniversitelerimize Yüksek Lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak yabancı uyruklu ilgililerin, Klinik Uygulaması olan sağlık alanları dışındaki programlar için denklik başvurusu yapmalarına gerek bulunmamaktadır. İlgililer Kurulumuzdan "Yükseköğretim Kurumları Tanıma Yazısı" alarak lisansüstü eğitim başvurusu yapabilirler. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinin ise Üniversitelerimize yapacakları Yüksek Lisans veya Doktora başvuruları için lisans veya yüksek lisans eğitimini yurtdışında almış olmaları durumunda diploma denklik başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

İncelemeler neticelendiğinde veya kişi ile irtibata geçilmesi gereken durumlarda başvuru dosyasında açık, güncel adresin ve telefon numarasının bulunması önem arz etmektedir.

Eksik belge ile müracaat halinde herhangi bir işlem başlatılmaz. Başvuruda aranan belgelerde daha sonradan eksiklik tespit edilenlere bu belgelerin tamamlanması için otuz gün süre verilir. Eksik belgelerin verilen süre içerisinde de tamamlanmaması hâlinde denklik başvurusu mevzuat gereği iade edilir.

Kurulumuzca yalnızca ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının tanıma ve denklik işlemleri yapılmaktadır.

Doktora diplomalarının denkliği Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Lütfen ilgili Kurulun internet sitesini ziyaret ediniz.

8. Ülkelere Özel Durumlar

Bulgaristan:

01 Haziran 2013 tarihinden itibaren Bulgaristan'dan alınan Diploma-Diploma Eki ve Akademik Belge aslı ile Bulgaristan'daki herhangi bir yeminli tercüman tarafından tercüme edilen belgelerin, Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının mührü ve yine Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının "Apostil Şerhini" taşıması gerekmektedir. Gerekli onayların hem asıl belgeler üzerinde hem de Bulgaristan'da yaptırılan tercümeler üzerinde olması gerekmektedir.

Ukrayna:

Ukrayna'da eğitim görmüş öğrencilerin teyit işlemlerinde Ukrayna Adalet Bakanlığı üzerinden yapılacak apostil doğrulaması sonrasında ilgili eğitim kurumu ile irtibata geçilebildiğinden Ukrayna'da eğitim görerek diploma almaya hak kazanmış öğrencilerin diploma denklik işlemlerinin yürütülebilmesi için uluslararası mevzuata göre diploma ve transkriptlerinde “Apostil Onayı" bulunması gerekmektedir. 

Pakistan:

Pakistan'dan mezun olan ilgililerin diploma teyit işlemlerinin yapılabilmesi için, mezun oldukları üniversiteye teyit ücretini yatırdıklarına dair dekont örneğini İslamabad Büyükelçiliği'ne ve Kurulumuza postayla iletmesi gerekmektedir. 

İran:

İran'daki üniversitelerden (Tıp ve sağlık alanları ile askeri üniversiteler hariç olmak üzere) mezun olan İran vatandaşı ya da yabancı uyruklu ilgililerin diploma doğruluğunun onaylanabilmesi için 20 haneli mezuniyet kodunun başvuru yapılırken rıza beyanında mutlaka yazılması gerekmektedir. Mezuniyet kodu, https://Portal.saorg.ir adresi üzerinden kayıt yapılarak, Hizmetler-Mezunlar İşleri Genel Müdürlüğü bölümünden sistemsel olarak alınabilmektedir. İran diplomalarının başvurularının alınması ve diplomalarının teyit işlemlerinin yapılabilmesi ve denklik sürecinin ilerleyebilmesi için “mezuniyet kodu" önem arz etmektedir. Mezuniyet kodu bulunmayan başvuru alınmayacaktır.

Çin Halk Cumhuriyeti:

Çin Halk Cumhuriyeti'nden mezun olan ilgililerin, Çin Halk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı akademik derecelerin doğrulanmasından sorumlu merkeze (www.cdgdc.edu.cn) online başvuru yaparak, İngilizce olarak hazırlanacak belgelerin Kurulumuza gönderilmesini sağlaması gerekmektedir. Akademik belgelerin doğrulanması işlemi harca bağlı olduğundan, belge başına ödenmesi gereken harç miktarı online olarak sistem tarafından belirlenmekte ve bu miktarın web sitesinde yer alan banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.