​BAŞVURU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

1) Kimler Başvurabilir?

 • Yurt dışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
 • Yurt dışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun Yabancı Uyruklular,

DİKKAT: Yüksek lisans ya da doktora başvurusunda bulunacak Yabancı Uyruklu ilgililerin, sağlık alanları dışında, denklik başvurusu yapmalarına gerek yoktur. İlgililer Kurulumuzdan Yükseköğretim Kurumları Tanıma Yazısı alarak lisansüstü eğitim başvurusu yapabilirler.

 

2) Başvuru Yeri ve Ücretleri

Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.05.2016 tarihli toplantısında Kurulumuzun tanıma/denklik işlemlerinin tesisi sırasında yapmış olduğu yoğun yazışma, iletişim ve komisyon masrafları göz önüne alındığında, Kurulumuz Başkanlığına yapılacak tanıma ve denklik başvuruları ile dilekçeler için 30 Mayıs 2016 tarihinden itibaren ücret alınmasına karar verilmiştir.

 

Bu kapsamda;

 • "Diploma Tanıma ve Denklik Başvuruları" ve "Denklik Başvurularının Yeniden İncelenmesi" talepleri için 150 TL,
 • Yükseköğretim Kurumları Tanıma talepleri için (Yükseköğretim Kurumlarının tanınıp tanınmadığına dair belge) 50 TL,
 • İşlemler Devam Ediyor belgesi talepleri için (Askerlik Tecil Belgesi, iş başvuruları vb.) 50 TL,
 • Bilgi veya belge talebi içeren diğer konulardaki dilekçeler için 50 TL,
 • KKTC Üniversitelerine ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin, TC – KKTC Anlaşma kapsamında olduklarına dair belge talepleri için 50 TL,
 • Kurulumuz tarafından istenilen bilgi ve belgeler hakkında verilen dilekçeler için ücret talep edilmemektedir. (Belge teslimi, adres değişikliği bildirimi vb.).

Başvuru ve dilekçe ücretlerinin aşağıda verilen hesap numarasına yatırılması ve başvuru sahiplerinin veya vekilinin makbuz örneği ile Kurulumuza müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

DİKKAT: Ücret yatırılırken açıklama kısmında ücretin hangi talep için yatırıldığına dair ibaresinin yer alması gerekmektedir.

Bu tür uyumsuzluklardan kaynaklanan durumlarda sorumluluk, ücreti yatırana aittir.

 

YÖK Denklik Hesabı

Ziraat Bankası

Hesap Numarası: 5386419-5051​

IBAN: TR130001001745053864195051

 

DİKKAT: Yabancı Uyruklu olup YU Kimlik numarası olan adaylar Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimcilik Şubesi hesabı adına herhangi bir bankadan işlem yapabilirler.

DİKKAT: YU numarası olmayan Yabancı uyruklu adayların ise Ankara Kamu Girişimcilik Şubesine (Söğütözü Mah. 2176 Cd. No:7 G 06530 Çankaya Ankara) bizzat veya vekili aracılığı ile ücret yatırmaları gerekmektedir.

 

3) Tanıma/Denklik İşlem Aşamaları

 • Başvuru dosyasının denklik başvuru ofisince şekil şartlarına uygun olarak teslim alınması.
 • Başvuru dosyasının sisteme kaydı.
 • Dosyanın ön incelemesinin yapılarak eksiklerinin tespiti ve tamamlatılması.
 • Dosya ile ilgili yazışmaların yapılması ve süreçlerin yürütülmesi (teyit, uluslararası yazışma, üniversite görüşü ve ilgili alt komisyon tarafından incelemesi vb.).
 • Gerekli görüldüğü takdirde ek evrak talebi.
 • Dosyanın denklik komisyonunca değerlendirilmesi.
 • Dosya hakkında Yürütme Kurul Kararının alınması.
 • Denklik Belgesi, Tanıma Belgesi ve Mezuniyet Belgesi'nin hazırlanması ve imzaya sunulması.
 • Dosya hakkında alınan Yürütme Kurul Kararının ilgiliye tebliği.

4) İşlem Süreleri

Tanıma/Denklik işlemleri süresi, ülke grubu ve eğitim sistemlerine göre değişmektedir.

 

5) Evrak Teslimi

Tanıma/Denklik işleminin kabulü ya da reddi halinde evrak asıllarının birer örneği dosyasında saklanmak üzere alındıktan sonra elden teslim edilir. Elden teslim başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından düzenlenmiş vekâletname ibrazı halinde başvuru sahibinin vekiline yapılır.

 

DİKKAT: Başvuru sırasında Kurula verilen onaylı suret ve onaylı tercüme belgeleri başvuru sahibine iade edilmez ve Kurulca incelemeye esas belge olarak dosyasında saklanır.

DİKKAT: İşlemi devam eden başvuru dosyalarındaki diploma ve transkript asılları dosya sahibine veya yasal vekiline ıslak imzalı dilekçe karşılığında ve sadece geçici süre ile verilebilmektedir.

 

6) Özel Durumlar

Ön lisans, lisans, yüksek lisans eğitimini yurt dışında tamamlayarak diplomasının denklik işlemi için Kurulumuza başvuran ancak henüz denklik işlemi tamamlanmayan ilgililer, askerlik tecili ya da başka bir sebeple ihtiyaç duymaları halinde YÖK Denklik Biriminden "Denklik Başvurusu" ya da " İşlemler Devam Ediyor" yazısı alma talebinde bulunabilirler.

 

"Denklik Başvurusu" yazısı, başvuru sırasında talep edilmesi durumunda Denklik Müracaat Ofisi tarafından ilgiliye elden teslim edilir (Belge üzerindeki TC kimlik numarası kontrol edilmelidir!).

 

"İşlemler Devam Ediyor" yazısı denklik başvurusunu yapmış ve başvurusu inceleme aşamasında olan ilgililere, TC kimlik numarası ve yazışma adresi bulunan bir dilekçe ile talep edilmesi durumunda Denklik Birimi Uzmanı tarafından elden ya da posta yoluyla teslim edilir. (Belge üzerindeki TC kimlik numarası kontrol edilmelidir!).

 

DİKKAT: Askerlik tecil işlemleri için istenilen "Denklik Başvurusu" ya da "İşlemler Devam Ediyor" yazısı elden ya da posta yoluyla teslim edilir. Askerlik şubelerinin talebi doğrultusunda belgelere TC kimlik numarası yazılması zorunludur.

 

7) Uyarılar

 • 01 Haziran 2013 tarihinden itibaren Bulgaristan alınan Diploma-Diploma Eki ve Akademik Belge aslı ile Bulgaristan'daki herhangi bir yeminli tercüman tarafından tercüme edilen belgelerin, Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının mührü ve yine Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının "Apostil Şerhini" taşıması gerekmektedir. Gerekli onayların hem asıl belgeler üzerinde hem de Bulgaristan'da yaptırılan tercümeler üzerinde olması gerekmektedir.
 • Irak'taki yükseköğretim kurumlarından mezun olarak Kurulumuza diploma tanıma/denklik başvurusunda bulunacak adaylar, başvuru sırasında Diploma ve Transkriptlerinin renkli fotokopilerini ibraz edecektir.
 • Pakistan'dan mezun olan ilgililerin diploma teyit işlemlerinin yapılabilmesi için, mezun oldukları üniversiteye teyit ücretini yatırdıklarına dair dekont örneğini İslamabad Büyükelçiliği'ne ve Kurulumuza postayla iletmesi gerekmektedir.
 • Rusya Novgorod Bölgesi Okulları'ndan mezun ilgililerin diploma teyit yazışmalarının yapılabilmesi için, kişisel verilerinin kullanılabileceğine yönelik dilekçe ibraz etmesi gerekmektedir.
 • İran'dan mezun olan ilgililerin "Rıza Beyanı" ibraz etmeleri gerekmekte iken 2018 Ocak ayından itibaren tüm başvuru sahiplerinin "Rıza Beyanı" ibraz etmeleri gerekmektedir. 
 • Çin Halk Cumhuriyeti'nden mezun olan ilgililerin, Çin Halk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı akademik derecelerin doğrulanmasından sorumlu merkeze (www.cdgdc.edu.cn) online başvuru yaparak, İngilizce olarak hazırlanacak belgelerin Kurulumuza gönderilmesini sağlaması gerekmektedir. Akademik belgelerin doğrulanması işlemi harca bağlı olduğundan, belge başına ödenmesi gereken harç miktarı online olarak sistem tarafından belirlenmekte ve bu miktarın web sitesinde yer alan banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.
 • Eczacılık alanından mezun olarak Kurulumuza diploma denklik başvurusunda bulunanlardan ilgili mevzuat gereğince Türkiye'de Eczacılar Odasına kayıtlı bir eczanede 1 (bir) ay staj yaptıklarına dair Staj Belgesi istenmektedir. Staj yapmış adayların denklik başvurusu yaparken bu belgeyi ibraz etmeleri yararlarına olacaktır.
 • Yüksek Lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak yabancı uyruklu ilgililerin, tıp doktorluğu ve diş hekimliği alanları dışında denklik başvurusu yapmalarına gerek bulunmamaktadır. İlgililer Kurulumuzdan "Yükseköğretim Kurumları Tanıma Yazısı" alarak lisansüstü eğitim başvurusu yapabilirler. Yüksek Lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinin ise diploma denklik başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.
 • Yabancı ve Türkiye Cumhuriyeti uyruklu tüm ilgililere cevabi "Yükseköğretim Kurumları Tanıma" yazıları Kurulumuza gönderecekleri açık adres ve imza içeren dilekçelerine istinaden yalnızca posta yolu ile gönderilecektir.
 • Yabancı uyruklu olup T.C. vatandaşı ile evli olan ve evlilik yolu ile T.C. vatandaşlığına geçmek üzere başvuruda bulunanların evlilik cüzdanı fotokopisini ibraz etmesi gerekmektedir.
 • İncelemeler neticelendiğinde veya kişi ile irtibata geçilmesi gereken durumlarda başvuru dosyasında açık, güncel adresin ve telefon numarasının bulunması önem arz etmektedir.
 • Eksik belge ile müracaat halinde herhangi bir işlem başlatılmayacak ve başvuruda aranan belgelerde eksiklik tespit edilenlere bu belgelerin tamamlanması için otuz gün süre verilir. Eksik belgelerin verilen süre içerisinde de tamamlanmaması hâlinde denklik başvurusu geçersiz sayılır.
 • Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümleri gereğince ihtiyaç duyulması halinde yukarıda sayılan belgeler dışında ek belge istenebilir.
 • Başvuru sırasında Yükseköğretim Kuruluna ibraz edilen belge asılları denklik işlemlerinin bitiminde Denklik Başvuru Formunda belirttiğiniz tercihiniz doğrultusunda elden iade edilecek olup onaylı suret ve onaylı tercüme belgeleri incelemeye esas belge olarak arşiv dosyasında tutulmak üzere iade edilmeyecektir. Elden alınacak belgeler, başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş vekaletname ibrazı halinde vekiline teslim edilebilmektedir.
 • Kurulumuzca yalnızca Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans diplomalarının tanıma ve denklik işlemleri yapılmaktadır. Doktora diplomalarının denkliği ile ilgili yetkili kurum Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreterliğidir. Lütfen ilgili Kurulun internet sitesini ziyaret ediniz.