DUYURULAR

Denklik Kapsamında Ders Tamamlama ve Klinik Pratik Yapmada Uygulanacak Esaslar

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrası gereği mezun olunan programın, Türk yükseköğretim sistemindeki eş değer programa göre temel kazanımlar, eğitim‐öğretimin dili, niteliği, alınması zorunlu görülen teorik ve uygulamalı dersler, yapılması gereken stajlar ve projeler bakımından ilgili alt komisyonların ve/veya yükseköğretim kurumlarının görüş ve önerileri doğrultusunda eksikliğinin tespit edilmesi ve/veya tereddüt oluşması hâlinde ilgililer, eksik ve/veya yetersiz bulunan teorik ve uygulamalı dersler, yapılması gereken stajlar ve projeler bakımından şekil, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi (SYBS) işlemlerine tâbi tutulmaktadır.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 02.11.2017 tarihli toplantısında belirlenen “Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar"ın 9. Maddesinin 6. fıkrası uyarınca; “ Aynı ana bilim dalından iki kez başarısız kabul edilen durumlarda adayın bir defaya mahsus olmak üzere üniversitesi değiştirilerek aynı klinik pratiği yapması istenir. İkinci kez yerleştirileceği üniversite, adayın yazılı tercihleri arasından Komisyonca belirlenir. Süreç tekrarlanır ve adayın tekrar başarısız kabul edilmesi durumunda denklik talebi reddedilir.” denmek suretiyle sağlık alanlarında klinik pratik yapan adayların durumları belirlenmiştir.

Yükseköğretim Genel Kurulunun 23.11.2023 tarihli toplantısında; Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında görülen eğitimler sonucunda alınan diplomaların denklik işlemleri aşamasında Yükseköğretim Kurulunca, adaylar hakkında Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi (SYBS) kapsamında alınan eksik ders tamamlama ve klinik pratik eğitimlerine ilişkin kararların uygulanmasında göz önünde bulundurulmak üzere;

1. Ders tamamlama ve klinik pratik yapma eğitimine tabi tutulan adayların Türkçeye hâkim olmaması nedeniyle anlama ve konuşmada güçlük çekmeleri durumunda başarılı/başarısız olmalarındaki tüm sorumluluğun adayların kendilerinde olacağına,

2. Ders tamamlama eğitimini yapmak üzere yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen adaylar öğrenci statüsünde olduklarından bu dönem içerisinde, 254 sayılı Kanunun öğrenci disiplin hükümlerine tabi olacakları; disiplin cezası alan adayın ilgili yükseköğretim kurumunca Yükseköğretim Kuruluna bildirilmesine,

3.1 Ders tamamlama kapsamında herhangi bir üniversiteye yerleştirilen adayın, tamamlaması istenilen ders/derslerin herhangi birinden iki kez başarısız olması durumunda, bir defaya mahsus olmak üzere, Kurulumuzca belirlenen bir devlet üniversitesine yerleştirilmesine,

3.2 İkinci yerleştirmede, önceki üniversitede alınan ve başarılı olunan derslerin tekrar verilmemesine,

3.3 İlk üniversitede iki kez başarısız olunan ders/derslerden, ikinci üniversitede de iki kez başarısız olunması durumunda ders tamamlama sürecinin başarısızlıkla sonlandırılması ve adayın denklik başvurusunun reddedilmesine,

3.4 Adayın ders tamamlama sürecini, ders tamamlamak için herhangi bir üniversiteye müracaat ettikten itibaren ön lisans programlarında azami 2 yıl (4 dönem), lisans programlarında ise azami 4 yıl (8 dönem) içerisinde tamamlaması, ders tamamlama sürecini bu süre içerisinde tamamlayamaması durumunda ise ders tamamlama işleminin başarısızlıkla sonlandırılması ve adayın denklik başvurusunun reddedilmesine,

3.5 Hali hazırda ders tamamlama eğitimine devam eden öğrenciler için de, daha önce almış oldukları ders/sınavlara bakılmaksızın yukardaki hükümlerin uygulanmasına” karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.