DUYURULAR

Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından Mezun Olarak Diploma Denklik Belgesi Talebinde Bulunanlarda İstenecek Dil Belgesi Hakkında

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nin "Başvuru Usulü ve Aranacak Belgeler" başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine; "Öğrenim görülen program dilinde Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınavlardan Kurulun belirlediği puan/belge." hükmü eklenmiştir. Yine, Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına f) bendine “ 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında sunulacak yabancı dil belgesinin süresi içerisinde ibraz edilmemesi veya ibraz edilen belgenin başarı şartlarını taşımaması halinde başvuru reddedilir. Öğrenim görülen programın dilinde daha önce Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavın bulunmaması halinde, hangi sınavların kabul edileceği ve başarı puanının ne olacağı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir." hükmü eklenmiş ve 20.10.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.​​

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 24.10.2023 ve 24.01.2024 tarihli toplantılarında alınan karar gereğince; Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile 20.10.2023 tarihinden sonra yapılan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diploma denklik başvurularında öğrenim görülen program dilinde dil belgesi istenmesine,

Bu kapsamda;

1. Adayın öğrenim gördüğü programın dili, ÖSYM tarafından sınavı yapılan bir dil ise; bu sınavdan asgarî 60 (altmış) puan alındığına ilişkin doğrulama kodlu ÖSYM sınav sonuç belgesinin ya da ilgili dildeki YDS'ye ÖSYM'ce eş değerliği kabul edilmiş bir sınavdan (https://www.osym.gov.tr/TR,10358/esdegerlikler.html) yine eş değer puanın alındığına ilişkin doğrulama kodlu belgenin Kurulumuza ibrazına,

2. Söz konusu değişiklik resmî gazetede yayımlandıktan sonra Kurulumuza diploma denklik başvurusunda bulunanların, ilgili puanı aldıklarına dair belgeyi başvuru esnasında ibraz edememeleri durumunda, başvurunun kabul edilmesine, adaya ilgili dil belgesini getirmesi için 2 (iki) yıl süre verilmesine,

3. Süresi içerisinde belgeyi ibraz edemeyen ya da ibraz ettiği belgede; sahtelik, kazıntı, silinti, tahrifat, çelişki bulunan başvuruların Yönetmeliğin 7/6-(f) hükmü gereğince reddedilmesine,

4. Adayın öğrenim gördüğü programın dili, ÖSYM tarafından sınavı yapılan bir dil değilse ve ÖSYM'ce eş değerliği kabul edilmiş bir sınav da bulunmuyorsa, bu durumda adayın, Kurulumuzun belirleyeceği kurum/kurumlar tarafından yapılacak sınava girerek ilgili puanı almasına,

5. Kabul edilen sınavların geçerlilik sürelerinin 5 (beş) yıl olarak belirlenmesine,

6. Yükseköğretim Kurulu tarafından esas alınan sıralama kuruluşlarının sıralama yapmadığı dönemde yükseköğretime başlayan ve yurt dışında doktora, doçentlik ve profesörlük gibi üst unvanlar alan kişilerin yükseköğretimini tamamladığı üniversite ile üst unvanları aldığı üniversitenin, ilgili sıralandırma kuruluşlarının sıralama yaptığı dönemde en az üç sıralama kuruluşunda ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alması durumunda söz konusu kişiden dil belgesinin istenmeyeceğine karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.