DUYURULAR

Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi Usul ve Esasları Güncellenmesi Hakkında

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrası gereği mezun olunan programın,  Türk yükseköğretim sistemindeki eş değer programa göre temel kazanımlar, eğitimöğretimin dili, niteliği, alınması zorunlu görülen teorik ve uygulamalı dersler, yapılması gereken stajlar ve projeler bakımından ilgili alt komisyonların ve/veya yükseköğretim kurumlarının görüş ve önerileri doğrultusunda eksikliğinin tespit edilmesi ve/veya tereddüt oluşması hâlinde ilgililer, eksik ve/veya yetersiz bulunan teorik ve uygulamalı dersler, yapılması gereken stajlar ve projeler bakımından şekil, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi (SYBS) işlemlerine tâbi tutulmaktadır.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 02.11.2017 tarihli toplantısında belirlenen “Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar"ın bazı maddeleri Yükseköğretim Genel Kurulunun 02.08.2023 tarihli toplantısında revize edilmiştir.

Söz konusu usul ve esasların revize edilen maddelerine göre;

Ders tamamlama eğitiminde (Hukuk, Mimarlık, Psikoloji, Eczacılık vb. alanlarda) adaylara bir dönemde verilecek ders kredi miktarı miktarı 30 AKTS olup derslerin kredi miktarına göre en fazla 33 AKTS'lik ders aldırılabilir. Yaz okulunda alınacak eğitim ise 15 AKTS'yi geçemeyecek ve sadece Kurulumuzca yerleştirildiği üniversitede eğitimini alabileceklerdir.

Ders tamamlama eğitiminde alınacak ücretler Cumhurbaşkanlığı tarafından her eğitim öğretim yılı için yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar" (EK 2) çerçevesinde dersin haftalık saati ve kredisi dikkate alınarak Öğrenci Cari Hizmet Maliyetinin (Öğrenci Katkısı+Devlet Katkısı) 3 katı olacaktır. 2023/2024 eğitim öğretim döneminden itibaren hali hazırdaki diploma denklik kapsamında ders tamamlayan ilgilileri de kapsayacaktır.

Ders tamamlama eğitiminde derslere devam zorunluluğu aranacak ve adayların sadece sınavlara girmesine izin verilmeyecektir. Ders geçme sisteminde Üniversiteniz eğitim öğretim ve sınav yönetmeliğinin hükümleri geçerli olacaktır. (Örneğin genel not ortalaması 2.00 altında olan bir öğrencinin DD, DC puanları başarısız kabul ediliyor ise Diploma Denklik kapsamında ders tamamlama yapacak adaylar içinde aynı mevzuat geçerli olacaktır)

Mimarlık alanında ders tamamlama eğitiminde Kurulumuzca yerleştirme yapılan Üniversitelerin Mimarlık bölümünce incelenerek, eksik olan zorunlu dersler ve bölümle ilgili seçmeli derslerden oluşan dersler belirlenecek, adaya ders tercihi hakkı verilmeyecektir. Kurulumuzca eksik görülen AKTS miktarı (örneğin 60 AKTS) kadar ilgiliye ders aldırılacak, fazla sayıda ders aldırılmayacak ve bölümce belirlenen derslerden başarılı olması beklenecektir.

Klinik pratik eğitiminde (Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon vb.. diğer sağlık alanlarda) alınacak ücretler Cumhurbaşkanlığı tarafından her eğitim öğretim yılı için yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar" (EK 2) çerçevesinde klinik pratik süresi dikkate alınarak Öğrenci Cari Hizmet Maliyetinin (Öğrenci Katkısı+Devlet Katkısı) 3 katı olacaktır. Hali hazırda Klinik Pratik yapan adayların klinik pratik ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak olup üniversitelerimizce daha önceki tarihlerde belirlenmiş olan tutarda ödeme yapmaya devam edilecektir.

Kurulumuzca Ders Tamamlama ve Klinik Pratik Üniversitelere yerleştirilen adayların mücbir bir sebebi olmadığı sürece üniversite değişikliği talebi kabul edilmeyecektir.

İlgililere duyurulur.