DUYURULAR

Tıp Doktorluğu Alanında Diploma Denklik Başvurusunda Bulunan Adaylara Dair Duyuru

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde belirtilen; “Türk yükseköğretim sistemindeki eşdeğer programa göre temel kazanımlar, eğitim-öğretimin dili, niteliği, teorik ve uygulamalı dersler, staj ve projeler bakımından yetersizliğinin Komisyon tarafından doğrudan veya Bilim Alanı Danışma Komisyonu ve/veya yükseköğretim kurumlarının görüşleri dikkate alınarak anlaşılması hâlinde, ilgililer usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Seviye Yeterlik Belirleme Sistemi işlemlerinden biri veya birkaçına tabi tutulur." hükmüne göre Seviye Tespit Sınavı/İlmi Hüviyet Tespiti/Yapılandırılmış Klinik Sınav yapılmaktadır.​

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.04.2020 tarihli toplantısında alınan karar ile;

-Tıp doktorluğu alanında ÖSYM tarafından yapılan Seviye Tespit Sınavı (STS) başarı alt sınırının 35 puan olarak belirlenmesine,

-Daha önce ÖSYM tarafından Tıp doktorluğu alanında yapılan STS'ye girip 35-40 arası puan alan ve başarısız sayılan adayların dilekçe ekinde sonuç belgelerini ibraz ederek Kurulumuza başvurmaları halinde durumlarının değerlendirilmesine,

-Diploma denklik başvurusunda bulunan ve hakkında STS kararı alınanların ÖSYM tarafından yapılan STS'ye muadil olarak Üniversitelerimizde yapılan Yapılandırılmış Klinik Sınavlarına yılda iki kez girebilmelerine,

-Daha önce sadece Ankara'daki 4 üniversitede yapılan Yapılandırılmış Klinik Sınavının bundan sonra, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından yapılmasına,

karar verilmiştir.